icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

ที่เที่ยว

เที่ยวกุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน (guilin) 桂林 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว“จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่อดีตดินแดนนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน”กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพิภพ”หรือ“ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลินจะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย กุ้ยหลินเป็นเมืองอันสงบบนฝั่งแม่น้ำหลีเจียง.....


ที่กิน

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่ชอป

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พัก

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


ที่พึ่ง

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ตารางการเที่ยว

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558 ราคาทัวร์กุ้ยหลินทัวร์กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน โปรโมชั่น ปีใหม่ 2558 ชมโชว์ Dream Like Lijiang

ทัวร์กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558  เจดีย์เงินทอง ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง ถ้ำเงิน ล่องเรือล่องแม่น้ำหลี่เจียง โชว์นกจับปลา ถนนฝรั่ง เมืองลับแล ช้อปปิ้งถนนคนเดิน กระเช้าเขาเหยาซาน ถ้ำชวนซาน ล่องเรือชมเขางวงช้าง ตลาดใต้ดิน ชมการแสดงวัฒนรรมราชวงค์ซ่ง DREAM LIKE LIJIANG อาหารพิเศษ เป็ดย่าง ปลาอบเบียร์ ขาหมูร่ำรวย เผือกอบน้ำผึ้ง สุกี้เห็ด

 icon-cz-flyราคา20,900

 icon pdf
เดือน วันที่เดินทาง ราคา จำนวนที่นั่ง จอง คงเหลือ
ธันวาคม 28 ธ.ค – 2 ม.ค. 58(ปีใหม่) 20,900 0 0 0
มกราคม 11-19,21-26 ม.ค. 58 17,900 0 0 0
กุมภาพัน 4-9 ก.พ 58 17,900 0 0 0
มีนาคม 11-16,25-30 มี.ค. 58 17,900 0 0 0
วันที่ 1  กรุงเทพฯ –หนานหนิง -กุ้ยหลิน
11.30น.

13.35น.
16.35น.
17.25น.
18.15น.
19.00น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 656
แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม
เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 656
เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (1)                           
พักที่  BAIGONG HOTEL หรือ โรงแรมในระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 เขาเหยาซาน( นั่งกระเช้า)-ถ้ำชวนซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJING
  ทัวร์กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลุน ราคาถูก ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าเล็ก (เป็นกระเช้าห้อยขาขนาดเล็กที่นั่งได้ ๒ท่าน) ขึ้นสู่ยอดเขาเหยาซาน ซึ่งเป็น ยอดเขาที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานมีความสูงราว 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เมื่อท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซานแล้วจะได้พบกับทัศนีย์ภาพที่งดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมุมสูง
ท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูนรูปร่างแปลกน้อยใหญ่มากมาย สายน้ำหลีเจียที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินราวสายไหมที่คดเคี้ยวอ่อนช้อย หากท่านได้ขึ้นเขาเหยาซานในฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกตู้เจียนที่บานสะพรั่งทั่วภูเขา ช่างเป็นภาพทางธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยาย เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงจากภูเขาำท่านชมศูนย์จำหน่ายใบชาที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนำท่าน ถ้ำชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ภายในสวนประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ำหินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินย้อยมากมาย มีต้นไม้หิน ดอกไม้หินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกที่น่าทึ่งแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ภายในถ้ำท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊คที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ้ำนับพันในเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านชมร้านเยื่อไผ่ ช้อปของใช้ประจำวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม (4) ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG
พักที่  BAIGONG HOTEL หรือ โรงแรมในระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ถ้ำเงิน – ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ)-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
  ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก ล่องแม่น้ำหลีเจียง
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารเช้าชม ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดในเขตกุ้ยหลิน มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนมิได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน นอกจากนี้ยังมีฉากต่าง ๆ ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นอีกมากมายในถ้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหาร นำท่านล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม จากนั้นนำท่านชอปปิ้ง ถนนฝรั่ง ถนนคนเดินที่คราคั่งด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค่ำ เป็นถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนิยมมาเดินช้อปปิ้งและดื่มเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของคำว่าถนนฝรั่ง หรือถนนซีเจีย ให้ท่านอิสระเพื่อชม และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองนานาชนิดตามอัธยาศัย  เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองหยางซั่ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
พักที่  NEW WEST STREET  HOTEL  หรือ โรงแรมในระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 เมืองลับแล-สวนหยูซาน -เจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้น)-ต้นไทรพันปี- เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
   ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558 เที่ยวปีใหม่ 2015 กุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558 ทัวร์จีน ราคาถูก ทัวร์กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558 ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ราคาถูก
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารนำท่านสู่เมืองลับแล ดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกุ้ยหลิน  ภายในเมืองลับแลมีการจำลองหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในมณฑลกวางสี นำท่านนั่งเรือเพื่อแล่นไปตามคลองที่มีบ้านของชนกลุ่มน้อยตั้งเรียงรายอยู่ ริมคลอง ท่านจะได้พบชนกลุ่มน้อยในชุดพื้นเมืองคอยร่ายรำหรือโบกมือทักทายผู้มาเยือน นำท่านเข้าถ้ำลอดที่เงียบสงบภายในหมู่บ้าน ชมต้นท้อที่มีดอกท้อเบ่งบานอยู่ตลอดปี จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินเข้าชมบ้านพักของชนกลุ่มน้อย ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชนกลุ่มน้อยพร้อมชมบ้านเรือนของชนกลุ่มน้อย  จากนั้นนำชมสวนหยูซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกุ้ยหลิน เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมืองกุ้ยหลิน เป็นที่พักผ่อนของผู้คนในเมืองกุ้ยหลินในวันหยุด สวนหยูซานนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สวนหยูซานทิศเหนือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การใช้เวลาในการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ กับสวนหยูซานทิศใต้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้ดูทันสมัย เดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ300,000 คนที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติบริสุทธิ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน *ชวน ชิมปลาแช่เบียร์ (9)  
นำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่าน ชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล  ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบทะเลสาบหยงซา ชมต้นไทรพัน ปีวิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน แวะชมร้านเครื่องครัวจากนั้นนำท่านสู่เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งหรือซ่งเฉิงสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจำลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (10)
พักที่  BAIGONG HOTEL หรือ โรงแรมในระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ล่องเรือชมเขางวงช้าง-ตลาดใต้ดิน-ถนนคนเดิน-ส่งออก
  ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน จีน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเที่ยงนำท่าน ล่องเรือชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้างเด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินขณะที่เรือแล่นผ่านบริเวณนั้น หลังอาหารนำท่านชมร้านหยก
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
จากนั้น มอบเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัยจากนั้นอิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
พักที่  BAIGONG HOTEL หรือ โรงแรมในระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 กุ้ยหลิน  - หนานหนิง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
06.30น.
09.00น.
09.50น.
11.00น.
12.10น.
รับประทานอาหารเช้า (14) แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ655
ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ
โดยเที่ยวบินที่ CZ655 อำลามณฑลกวางสี
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.ค่าที่พักระดับ 3-4 ดาว 4 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
4.ค่าอาหารตามรายการ
5.ค่าผ่านประตู ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่ายานพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
7.ค่าชมการแสดงตามที่ระบุในรายการทัวร์
8.ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
9.ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไทยวิวัฒน์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3.ค่าวีซ่าสำหรับท่านที่ไม่ถือหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน และคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน (ทิปตลอดการท่องเที่ยว 120 หยวน)

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ

ในกรณีขอวีซ่าจีนแบบด่วน
1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 1,000 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,400 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
1.?บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.?บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
3.?หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.?รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5.?ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
6.?กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7.?มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8.?บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆรายละเอียดการท่องเที่ยว

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ราคาถูก 2560 ฉางซา ถนนคนเดินหวงชิงลู่ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (ขึ้น+ลงลิฟท์แก้ว) ภูเขาฮาลีลูยา+สะพานหนึ่ง...

15-19, 18-22, 22-26, 25../

air-asia

ราคา 16,900 บาท

kunming02

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก เทศกาลปีใหม่ 2561 เมืองโบราณแห่งต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์ 3 องค์ ชมชาสามรส สวนสาธารณะเหยหลงถาน บ่อน้ำมัง...

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61

air-asia

ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ท่องทเี่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร าหารครบ เที่ยวคุ้ม 36900 โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟโซวะ สวนหมี คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี...

24 - 28 ก.พ. 61

logo Air-asia-X

ราคา 36,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวไซบีเรีย ทะเลสาปไบคาล

ทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย 2561 เมืองอิรคูทสค์ ไซบีเรีย เกาะโอลค์ฮอร์น เมืองซาค์ยูต้า ชาวพื้นเมืองบูร์ยัต หมู่บ้านคูเซอร์ แหลมเบอร์คาน ทะเลสาบไบ...

30 ม.ค.-5 ก.พ./ 6 -12 มี.ค. 61

logo S7 Airlines

ราคา 75,500 บาท

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top