icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

ที่เที่ยว

เที่ยวกุ้ยหลิน
กุ้ย หลิน (guilin) 桂林 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว“จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่อดีตดินแดนนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน”กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพิภพ”หรือ“ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลินจะไม่สามารถวาดรูปขุนเขา ให้สวยงามได้เลย กุ้ยหลินเป็นเมืองอันสงบบนฝั่งแม่น้ำหลีเจียง.....

ที่กิน

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่ชอป

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พัก

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พึ่ง

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ตารางการเที่ยว

ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวจีน กุ้ยหลินราคาถูก ปีใหม่ 2018

 

ทัวร์กวางเจา กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน ราคาถูก ปีใหม่ 2561 (SL)

ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก ปีใหม่ 2561 นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง โชว์ Mirage ถ้ำขลุ่ยอ้อ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่ง (ซิเจีย) กระเช้าขึ้นเหยาซาน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้น) นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองกวางเจา ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง 

logo Thai-lion-air

ราคา13,900

 icon pdf
เดือน วันที่เดินทาง ราคา พักเดี๋ยว จำนวนที่นั่ง สถานะ
ธันวาคม 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 (ปีใหม่ 2561) 16,900 4,500 24 รับได้

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
กุ้ยหลิน 1 สนามบินดอนเมือง - กวางเจา
19.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
21.45
01.40
เหิรฟ้าสู่ นครกวางเจา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL8040
เดินทางถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองใหญ่และเจริญที่สุดของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ GUANGZHUO JINJIANG INN หรือโรงแรมระดับเดียวกัน เมืองกวางเจา
กุ้ยหลิน 2
กวางเจา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ร้านบัวหิมะ - โชว์ Mirage
  ทัวร์กุ้ยหลิน รายการทัวร์กุ้ยหลิน แพคเกจทัวร์กุ้ยหลิน ราคาทัวร์กุ้ยหลิน สถานที่เที่ยวกุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ราคาถูก 2560
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อเตรียมการเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ของจีน (ในระหว่างการขึ้น-ลงรถไฟ ท่านต้องหิ้วกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวท่านเอง) เดินทาง ถึงเมืองกุ้ยหลิน นำท่านสู่ภัตตาคาร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารกุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ปีใหม่ 2561 ราคาทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ 2018หลังอาหารนำท่าน เข้าสวนชม เขางวงช้าง (โดยรถกอล์ฟ) สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินขณะที่เรือแล่นผ่านบริเวณนั้น
จากนั้นนำท่านชม ร้านยาบัวหิมะ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครั้งนั้นรัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟลวก ไฟไหม้ทั่วตัว ทำให้แผลที่โดยไฟลวก และไฟไหม้นั้น แห้งหายได้โดยเร็ว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชม การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ…….
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงที่มีชื่อว่า Mirage Show ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแสดงที่พลาดชมไม่ได้ของเมืองกุ้ยหลิน การแสดงชุดนี้แสดงในโรงละครขนาดใหญ่ มีจำนวนผู้แสดงหลายร้อยคน มีการจัดแต่งเวทีด้วยอุปกรณ์แสง สี เสียงประกอบการแสดง การแสดงเป็นแบบระบำบัลเล่ ผสมผสานกับกายกรรมยุคใหม่ที่งดงามและอลังการ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ PARK VIEW HOTEL เมืองกุ้ยหลิน หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
กุ้ยหลิน 3
กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่ง (ซิเจีย)
 

เที่ยวกุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ราคาประหยัด ทัวร์กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2017

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์จำหน่ายใบชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ชิมชาที่เป็นหนึ่งในสินค้าเลื่องชื่อของประเทศจีนสู่ ร้านผ้าไหม ให้ลูกค้าเลือกซื้อผ้าไหม ตามอัธยาศัย........
จากนั้นนำท่านชมความงานของ ถ้ำขลุ่ยอ้อ ซึ่งเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน ชมความวิจิตรงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสรรสร้าง โดยแบ่งเป็นห้อง ๆ ภายในถ้ำ ซึ่งหนึ่งในห้องที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของถ้ำขลุ่ยอ้อนี้ เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับ คณะของพระพี่นางเธอเมื่อครั้งที่เสด็จมาเยือนเมืองกุ้ยหลินโดยรัฐบาลท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน.......

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทัวร์กุ้ยหลิน ท่องเที่ยวเทียวกุ้ยหลิน สถานที่เที่ยวกุ้ยหลิน สถานที่เที่ยวกุ้ยหลิน เที่ยวต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่าน ล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง (ล่องสั้นปลายน้ำ) โดยจะนำท่านในช่วงที่สวยที่สุดของ แม่น้ำหลีเจียง ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่สวยและมีน้ำไสที่สุดของจีน ชมสายน้ำที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม สองฝั่งน้ำมีผืนนาที่เขียวชอุ่มเป็นราวผ้ากำหยี่......เมื่อเสร็จจากการล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง นำท่านสู่ ถนนฝรั่ง ถนนคนเดินที่คราคั่งด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค่ำ เป็นถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวฝรั่งนิยมมาเดินช้อปปิ้งและดื่มเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของคำว่าถนนฝรั่ง หรือถนนซีเจีย ให้ท่านอิสระเพื่อชม และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองนานาชนิดตามอัธยาศัย เมื่อควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองหยางซั่ว
ค่ำ รัรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อน หรือ เลือกท่องราตรีตามอัธยาศัย
พักที่ YANGSHUO WEST STREET VISTA HOTEL เมืองหยางซั่ว
กุ้ยหลิน 4
เมืองหยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กระเช้าขึ้นเหยาซาน - ร้านใบชา - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึ้น)
  ทัวร์กุ้ยหลิน โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ราคาถูก รายการทัวร์กุ้ยหลิน ปีใหม่ 2561
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน นำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพาราเช่น ชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ อันได้แก่ หมอน และที่นอน ซึ่งปัจจุบันทั้งประเทศจีนและ ญี่ปุ่นมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านนั่ง กระเช้าเล็ก (เป็นกระเช้าห้อยขาขนาดเล็กที่นั่งได้ ๒ท่าน) ขึ้นสู่ยอดเขาเหยาซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานมีความสูงราว 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมืองท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซานแล้วจะได้พบกับทัศนีย์ภาพที่งดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมุมสูงท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาหินปูนรูปร่างแปลกน้อยใหญ่มากมาย สายน้ำหลีเจียที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินราวสายไหมที่คดเคี้ยวอ่อนช้อย หากท่านได้ขึ้นเขาเหยาซานในฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกตู้เจียนที่บานสะพรั่งทั่วภูเขา ช่างเป็นภาพทางธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยาย เมื่อสมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงจากภูเขา........จากนั้นนำท่านชม ร้านใบชา ที่ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ชิมและฟังการสาธิตวิธีการชงชา พร้อมบรรยายประโยชน์ที่ได้จากการดื่มชาชนิดต่าง ๆ จากพนักงานสาวประจำร้านใบชา
จากนั้น นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล  ตัวเจดีย์ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบทะเลสาบหยงซา
ค่ำ รับประทานาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PARK VIEW HOTEL เมืองกุ้ยหลิน หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
กุ้ยหลิน 5
กุ้ยหลิน-ชมร้านหยก-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมือ-กวางเจา- ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำคณะ ชมร้านหยก ชมการสาธิตการแยกแยะหยกจริง หยกปลอม หยกถูกใช้เป็นเครื่องประดับเลอค่าตั้งแต่อดีตกระทั้งปัจจุบัน การมีเครื่องประดับหยกติดตัว หรือมีไว้ในนครอบครองช่วยเสริมบารมีและนำมาซึ่งโชคลาภแก่ผู้ที่ครอบครอง.......
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา (ระยะทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)  เมื่อเดินทางถึงเมืองกวางเจา นำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง หรือ เป่ยจิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้ามากที่สุดและคึกคักที่สุดในนครกวางเจา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่พลเมืองกวางเจาและละแวกใกล้เคียงมาเดินหาซื้อสินค้า ร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ สินค้าแฟชั่นเอาใจวัยรุ่น สินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและนำเข้าจากต่างประเทศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อที่เอาใจนักช้อปทุกวัย ทุกระดับ ........
เมื่อควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
กุ้ยหลิน 6
สนามบินกวางเจา - บินกลับดอนเมือง
02.45
04.20
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL 8041
เดินทางถึงท่าอากาศยาฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการ ท่านละ 13,900 บาท
เด็กชำระอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ ท่านที่พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,300 บาท
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ  เหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

 

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top