icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

ที่เที่ยว

ไต้หวัน

เกาะไต้หวัน ( 台湾概况 ) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากมลฑณฝูเจี้ยนของจีนประมาณ 130 กิโลเมตร เกาะไต้หวันจัดอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ร่องภูเขาไฟ ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง ประชากร 人口 เกาะไต้หวันมีประชากร 22.9 ล้านคน ( เม.ย. 2009 )แผนที่ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน มีพื้นที่รวม 36,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก ๆ ได้แก่เกาะไต้หวันที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด หรือเท่ากับร้อยละ 97 ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ของเกาะมีลักษณะทอดยาวจากเหนือลงใต้ มีแนวภูเขาอยู่บริเวณตรงกลางของเกาะ เนื้อที่ 2 ใน 3 ของเกาะไต้หวันเป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะ ภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,990 เมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะเผิงหู (Penghu) เกาะจินเหมิน (kimmen) เกาะหมาจู่ (matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง.....


            


ที่กิน

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่ชอป

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พัก

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


ที่พึ่ง

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ตารางการเที่ยว

taiwan01

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5 วัน 4 คืน วันปิยะ 2560 พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เที่ยวครบ ราคาถูก 2560 นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ พระใหญ่เมืองจางฮว่า หมู่บ้านญี่ปุ่น ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย ไทเป ตึก 101  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้าน ไพน์สับปะรด ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

Logo China airline

ราคา18,900

 icon pdf
เดือน วันที่เดินทาง ราคา พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
จำนวนที่นั่ง สถานะ
 สิงหาคม 12-16 ส.ค. 60 19,900 4,500 25 รับได้
 สิงหาคม 26-30 ส.ค. 60 18,900 4,500 25 รับได้
 กันยายน 9-13, 23-27 ก.ย. 60 18,900 4,500 25 รับได้
 ตุลาคม 7-11 ต.ค. 60 18,900 4,500 25 รับได้
 ตุลาคม 14-18, 21-25 ต.ค. 60(วันปิยมหาราช) 19,900 4,500 25 รับได้
*** มีตั๋วแล้วหักคืน 8,000.- บาท
***การยกเลิก ***  เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว  หากลูกค้าจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทน ต้องสอบถามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
*****ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  เพื่อยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
ฮอกไกโด 1  กรุงเทพฯ – ไทเป – Gloria out let

11.00

13.40
18.20

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI832 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง
ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ Gloria Outlet  ซึ่งเป็นเอ๊าทเล็ทขนาดใหญ่ในเมืองเถาหยวน ไม่ไกลจากสนามบิน ท่านสามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกในราคาสุดพิเศษได้ในเอ๊าทเล็ทแห่งนี้
เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พักย่านเถาหยวน
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS โรงแรมระดับ 4 ดาว
ฮอกไกโด 2
เมืองไถจง – นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดจงไถฉานซื่อ – พระใหญ่เมืองจางฮว่า – หมู่บ้านญี่ปุ่น – ตลาดไนท์มาเก็ตเฝิงเจี่ย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เมืองนี้ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามรองจากไทเป และเกาสง นำท่านชมความอลังการของ จงไถฉานซื่อ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน ชมความยิ่งใหญ่อลังการของศาลาขนาดใหญ่ที่มีความสูงเท่ากับตึก 12 ชั้นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ที่บริจาคโดยพุทธศาสนิกชน ภายในอาคารถูกตกแต่งด้วยความประณีต มีการจัดแสดงภาพเขียนและพระพุทธรูป และองค์เทพเจ้าในลัทธิเต๋า ให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพในวัดแห่งนี้ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” .....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานชันซาน ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่มีความสูง 23 เมตร หันหน้าสู่เมืองจางฮว่าเพื่อคุ้มครองให้ชาวเมืองได้ใช้ชีวิตอย่างสันติสุข องค์พระตั้งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาที่มีความสูง เมตรจากระดับน้ำทะเล สำหรับชาวบ้านที่ขึ้นมาสักการะพระพุทธรูป สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองจางฮว่าได้อย่างสวยงาม........จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวแนวแปลกอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ หมู่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นจำลองหมู่บ้านของญี่ปุ่นในอดีต นอกจากสิ่งปลูกสร้างสไตล์ญี่ปุ่นยังมีตุ๊กตาสัตว์ประหลาดในนวนิยายญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นให้เห็นอยู่มากมาย อีกทั้งร้านค้าที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่น ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก........จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางคืนแห่งเมืองไทจง หรือ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ชมสีสันยามราตรีของเมืองนี้ได้ในตลาดกลางคืนแห่งนี้ แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารนับพันแห่งซึ่งเป็นที่เดินเล่นช้อปปิ้งและหาของทานที่มีเมนูให้เลือกมากมาย จนมีคำกล่าวจากนักท่องเที่ยวว่า หากไม่ได้ไปเดินเที่ยวไนท์มาร์เก็ตของไต้หวัน ก็เท่ากับยังมาไม่ถึงไต้หวัน
ค่ำ แนะนำท่านเลือกชิมอาหารหลากหลายชนิด  (ทัวร์จะแจกค่าอาหารเป็นเงินสดให้ท่านละ 100 NTD 3 )  
ในตลาดแห่งนี้ โดยท่านสามารถเลือกทานเมนูที่ท่านชอบ ซึ่งอาหารขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมในตลาด ได้แก่  หอยนางรมสดทอด เต้าหู้ ไต้หวันทรงเครื่อง โจ๊กหมู โจ๊กซีฟู้ด บะหมี่เนื้อ บะหมี่หมู บะหมี่ไก่ สเต็กต่าง ๆ ไส้กรอกไต้หวัน แฮมเบอร์เกอร์ไต้หวัน ข้าวราดไต้หวัน ของหวานหลากหลายชนิด อาหารทอด อาหารปิ้งย่าง รวมทั้งอาหารตามสั่งแบบผัดกันสด ๆ  อาหารแต่ละอย่างจะมีราคาตั้งแต่ 40 – 120 บาท .......
จนสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก
พักที่ CHUNG GANG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว
ฮอกไกโด 3
ไทเป ตึก 101  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ร้าน ไพน์สับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  taiwan-info-10
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงไทเป นำท่านชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แลนด์มาร์คของเกาะไต้หวันและเป็นตึกที่สูงที่สุดบนเกาะไต้หวัน  ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทาง เทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์  ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมี ลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันทำหน้าที่ถ่วงดุลและป้องกันการสั่นสะเทือนของตัวตึกหากเกิดแผ่นดินไหว ตัวอาคารถูกออกแบให้มีรูปลักษณ์คล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน ภายในตึกมีลิฟท์ลำเลียงผู้โดยสารที่มีความ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตร ต่อนาที  ท่านสามารถถ่ายภาพพร้อมชมความงามของตัวตึกทั้งภายนอก และภายในตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านสามารถเดินชมและเลือกซื้อสินค้าภายในห้างที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อจากทั่วโลก
กลางวัน อาหารเที่ยงให้ท่านเลือกเมนูความอร่อยตามใจชอบ (มื้อที่ 5) ( ทัวร์จะแจกค่าอาหารเป็นเงินสดให้ท่านละ 150 NTD ) ณ บริเวณ Food Street ภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าในตึกไทเป 101 ซึ่งมีอาหารรสเลิศหลากหลายเมนูให้ท่านเลือกชิม เช่น บะหมี่ ข้าวอบหมูทรงเครื่อง สเต็กหมู สเต็กเนื้อ สเต็กปลา ก๊วยเตี๋ยว และอาหารตามสั่งอีกมากมายให้ท่านเลือกชิม........ชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นทั้งหอที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่รวบรวม รูปภาพ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ และท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวัน ชมพิธีการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้  
จากนั้นนำท่านแวะชิมขนมไพน์สับปะรด ณ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซึ่งเป็นร้านขนมสับปะรดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าร้อยปี ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่คนชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวในแถบอาเชี่ยน จนปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันด้วย  ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากคนที่บ้านและญาติมิตร........นำท่านสู่ย่านตลาด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แหล่งช้อปปิ้งหลังตะวันตกดินชื่อดังกลางกรุงไทเป แหล่งรวมร้านค้าสินค้าแฟชั่น อุปกรณ์สื่อสาร กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก และที่สำคัญที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมร้านและแผงลอยขายอาหารที่ใหญ่ที่สุดในไทเปด้วย ท่านสามารถเดินเที่ยวชมบรรยากาศในช่วงค่ำที่เต็มไปด้วยแสงสี เลือกซื้อสินค้าหลากหลาย อาหารพื้นเมืองแสนอร่อยที่ปรุงสด ๆ ให้ท่านได้เลือกชิมมากมายแบบบุฟเฟ่ท์ จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับที่พัก
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS โรงแรมระดับ 4 ดาว
ฮอกไกโด 4
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – อิสระช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง ในอดีตที่เคยเป็นเหมืองทองคำ ต่อมาได้กลายเป็นตรอกที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก มีภาพยนตร์หลายเรื่องได้เลือกสถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า........เมื่อควรแก่เวลา นำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว พื้นที่เป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลที่อยู่เหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”  ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายภาพจนสมควรแก่เวลา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารทะเล (มื้อที่ 8)
หลังอาหารนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในกรุงไทเป ย่านซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยาม สแควร์ของไต้หวัน ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน นอกจากสินค้ามากมายแล้ว ยังมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารท้องถิ่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เพื่อเอาใจนักชิมทั้งจากไต้หวันและนักท่อองเที่ยวทั่วไป ให้เวลาท่านเต็มที่ในการเดินชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้งอย่างเต็มที่        
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS โรงแรมระดับ 4 ดาว
ฮอกไกโด 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
06.00
06.45
09.20
12.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นำทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่  CI 831
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก**

เงื่อนไขและราคา
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
2. ประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาพาสสปอร์ตชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โรงแรมในไต้หวันทุกโรงแรมจะมี Wifi หรือสาย Land บริการอินเตอร์เน็ต, ไดร์เป่าผม, กาน้ำร้อน บริการให้ฟรี

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไต้หวัน
***สำหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถเข้าประเทศไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560***

หากเป็นหนังสือเดินทางราชการไทยเล่มสีน้ำเงิน ต้องขอวีซ่าไต้หวันตามปกติ เอกสารดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่า ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
3. หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดถึงเดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน
4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน และ วันเริ่มทำงาน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
- กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
* ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง และต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเดินทางพร้อมใครและมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา/มารดา
* เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร บุญธรรม เป็นต้น
- กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้เอกสารการงาน

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงินถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลักรายละเอียดการท่องเที่ยว

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top